De Geldropse Dorpsquiz is in 2024 op zaterdag 16 november.
De Prijsuitreiking is in 2024 op zaterdag 23 november.
Reglement Geldropse Dorpsquiz 2024

1. Algemeen
De Geldropse Dorpsquiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden. De organisatie van de Stichting Geldropse Dorpsquiz is in handen van Stichting de Geldropse Dorpsquiz, hierna te noemen “de organisatie”. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring, APV en dergelijke. Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de Geldropse Dorpsquiz, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden en regels als dan gelden als te zijn geaccepteerd. Dit reglement is bindend voor elke deelnemer aan de Geldropse Dorpsquiz, ingeschreven als zodanig of niet.

2. Teams
De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 8 tot 10 personen. Elk team benoemt één van de teamleden tot teamcaptain. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Geldrop-Mierlo, kern Geldrop, en is minimaal 18 jaar.
De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in de gemeente Geldrop-Mierlo, kern Geldrop, en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Geldropse Dorpsquiz deel te nemen.


3. Inschrijven
Inschrijving kan alleen geschieden via het inschrijfformulier op onze website, www.dorpsquizgeldrop.nl, of tijdens de voorinschrijving.
Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht een naam af te keuren. De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Geldropse Dorpsquiz, het minimum aantal deelnemers per team, de termijn van deelname en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Geldropse Dorpsquiz.
De kosten voor deelname aan de Geldropse Dorpsquiz bedragen € 40,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren. Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden. De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Geldropse Dorpsquiz het inschrijfgeld heeft ontvangen op haar rekening. Eenmaal betaalde inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.


4. Deelnemen
Na inschrijving door een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd een uitnodiging voor een informatieavond (de captains-avond). Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of een plaatsvervanger is verplicht aanwezig te zijn op deze avond.
Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan de Geldropse Dorpsquiz.
Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor de Geldropse Dorpsquiz uitgelegd. De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Geldropse Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond. De organisatie is gerechtigd teams van verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of wanneer zij het vragenboek niet tijdig of onjuist inleveren. Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in het boek, waarvoor men locaties in of rond Geldrop kan bezoeken. Dit is geen verplichting; men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen. Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterste tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboeken worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs. Leden van de organisatie en andere vrijwilligers die bij de uitvoering van de Geldropse Dorpsquiz zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten.


5. Puntentoekenning en uitslag
De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en bij elke vraag of opdracht worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Geldropse Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Het team met de meeste punten wordt door de organisatie als winnaar aangewezen. De uitslag van de Geldropse Dorpsquiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie. De uitslag van de Geldropse Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.
De antwoorden worden in de week na de prijsuitreiking via de website van de Geldropse Dorpsquiz bekend gemaakt.


6. Prijzen
De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Deze prijzen kunnen alleen worden toegekend aan een goed doel, zijnde een vereniging of stichting uit de gemeente Geldrop-Mierlo, kern Geldrop, die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is opgericht bij notariële akte. De organisatie van de Geldropse Dorpsquiz zal het bedrag na controle overmaken naar de door de prijswinnaars aangewezen stichtingen of verenigingen. Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs ook de Geldropse Dorpsquiz-Wisseltrofee uitgereikt. Als een team de Geldropse Dorpsquiz-Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de Wisseltrofee door het team worden behouden.

7. Gegevens
De stichting Geldropse Dorpsquiz verzamelt gegevens over de deelnemers aan de Geldropse Dorpsquiz. Het gaat hier onder anderen over de naam- en adresgegevens van de teamcaptain en verdere informatie over het team noodzakelijk voor de deelname aan de Geldropse Dorpsquiz. De stichting Geldropse Dorpsquiz gebruikt deze gegevens enkel voor het organiseren van de Geldropse Dorpsquiz en stelt deze gegevens niet aan derden ter beschikking. De stichting Geldropse Dorpsquiz neemt voldoende maatregelen om te voorkomen dat gegevens in handen van derden komen of oneigenlijk gebruikt worden. Al het film- en fotomateriaal dat teams inzenden in het kader van hun deelname aan de Geldropse Dorpsquiz wordt eigendom van de stichting Geldropse Dorpsquiz.
Met het inzenden van het film- en fotomateriaal geven de inzenders de stichting Geldropse Dorpsquiz toestemming om het materiaal te gebruiken voor promotionele activiteiten in het kader van het organiseren van de Geldropse Dorpsquiz. De stichting Geldropse Dorpsquiz gebruikt het ingezonden materiaal enkel voor het omschreven doel en stelt het materiaal niet ter beschikking aan derden.


8. Overige
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades of ander gevolgen van deelname aan de Geldropse Dorpsquiz.
Deelnemen aan de Geldropse Dorpsquiz is geheel voor eigen rekening en op eigen risico.Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in of om de gemeente Geldrop-Mierlo te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets, elektrische fiets of te voet bereikt worden. Voor mensen met een fysieke beperking die geen gebruik kunnen maken van een fiets is het gebruik van de scootmobiel toegestaan. Voor alle toegestane verplaatsingshulpmiddelen geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Wanneer de organisatie constateert dat deelnemers zich niet aan deze regels houden, zal het betreffende team per constatering tenminste 50 punten in mindering op de door puntentelling vergaarde uitslag krijgen of gediskwalificeerd worden.
Teams die zich niet houden aan de verkeersregels, APV en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.Door teams in het kader van deelname aan de Geldropse Dorpsquiz bij de organisatie ingeleverde materialen blijven eigendom van de organisatie. De organisatie is volledig bevoegd om te beslissen wat zij met deze materialen doet met in achtneming van dit reglement.


En bedenk altijd dat ons motto is en blijft:

Bij de Geldropse Dorpsquiz is niets wat het lijkt!
Geldropse Dorpsquiz is een activiteit van Stichting Geldropse Dorpsquiz. KVKnummer 71808582. info@dorpsquizgeldrop.nl